Familierecht

Familierecht

Het huwelijk

Ben je van plan in het huwelijksbootje te stappen? Dan wensen we je alvast proficiat. Toch draait het huwelijk niet alleen rond romantiek. Zo hoor je ook even stil te staan bij je rechten en plichten. Bij Dries advocaten kan je onder meer terecht voor het opstellen van een huwelijkscontract.

Wat is een huwelijkscontract?

Het huwelijkscontract is de notariële akte waarin de aanstaande echtgenoten kiezen voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel. Ze leggen alle afspraken vast rond economische en financiële zaken. Denk maar aan geld, bezit en schulden tijdens en na het huwelijk.

Zo bepaalt een huwelijkscontract wat er hoort te gebeuren wanneer het huwelijk misloopt. Of wanneer een van de partners overlijdt of te kampen krijgt met financiële problemen. Een huwelijkscontract beschermt jou dus tegen onvoorziene omstandigheden.

In het huwelijkscontract kan opgenomen worden voor welk huwelijksvermogensstelsel partijen opteren.

Het gekozen huwelijksvermogensstelsel kan ten tijde van het huwelijk ook veranderd worden.

Dries Advocaten kan u bijstaan bij het opstellen van een huwelijkscontract.

Welke huwelijksvermogensstelsels bestaan er?

Wettelijk stelstel

Wanneer je geen huwelijkscontract opstelt, verkrijg je automatisch het wettelijk stelsel. In dit stelsel maakt de wet een onderscheidt tussen drie vermogens:

 • Het eigen vermogen van de ene partner
 • Het eigen vermogen van de andere partner
 • Het gemeenschappelijke vermogen

We verstaan onder eigen goederen alles wat je bezat voor het huwelijk en wat je nadien verkrijgt via schenking of erfenis. Beroepsinkomsten en de opbrengsten van je eigen goederen zijn tijdens het huwelijk daarentegen gemeenschappelijk.

Stelsel van scheiding van goederen

In dit stelsel zijn beide partners volledig financieel onafhankelijk van elkaar. Er is dus geen sprake van een gemeenschappelijk vermogen. Toch kunnen de partners samen goederen bezitten. De goederen zijn volgens de wet dan niet gemeenschappelijk, maar onverdeeld.

Stelsel van gemeenschap van goederen

Alle goederen en geldmiddelen zijn in dit stelsel gemeenschappelijk, ongeacht de manier waarop ze verkregen zijn. Wanneer het stelsel wordt ontbonden – bij een echtscheiding of overlijden – zal alles gelijk verdeeld worden onder beide partners.

De echtscheiding

Heb je besloten dat je huwelijk niet langer werkt? En wens je te scheiden? Dan krijg je bij Dries Advocaten de nodige juridische steun. Op deze pagina vind je bovendien meer informatie over de verschillende vormen van de echtscheiding.

Waarom kiezen voor een advocaat bij een echtscheiding?

Met een echtscheiding gaan heel wat emoties gepaard, die mogelijk je keuzes op een negatieve manier beïnvloeden. Een onafhankelijke en professionele partij handelt daarentegen met een heldere blik.

Wij begeleiden je dan ook graag doorheen het proces en informeren je over de te nemen stappen. Zo kan je correcte beslissingen nemen in het belang van jezelf en eventuele kinderen.

Vormen van echtscheiding

Als eerste stap bekijken we samen welke vorm van echtscheiding toepasselijk is op jouw situatie. In België hebben we twee vormen:

Onderlinge toestemming

Is een dialoog tussen partijen nog mogelijk? Dan kies je best voor een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). Bij deze procedure geven we beide partijen de ruimte en professionele steun om te onderhandelen. Zo komen we tot een akkoord over belangrijke familiale en materiële punten

Deze familierechtelijke en vermogensrechtelijke overeenkomst biedt duidelijkheid over de verdeling van jullie goederen, schulden, de erfrechten, levensverzekeringen, de gezinswoning en vooral ook over de kinderen. Denk maar aan de verblijfsregeling, omgangsregeling, co-ouderschap en alimentatie.

Dries Advocaten kan u hierbij helpen zodat u niets vergeet te regelen en op die manier latere discussies vermeden kunnen worden.

Dat akkoord gieten we in een akte EOT die door beide partijen ondertekend dient te worden.

Daarna wordt er een verzoekschrift – samen met de akte EOT – neergelegd bij de bevoegde familierechtbank. De procedure gebeurt in principe schriftelijk.

Het voordeel aan deze procedure? De kosten zijn beperkt en beide partijen kunnen zelf belangrijke beslissingen nemen, zonder dat de rechtbank deze hoeft op te leggen. Het is vaak ook de minst pijnlijke manier om te scheiden.

Onherstelbare ontwrichting

Wanneer een dialoog niet meer mogelijk is, spreken we van een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. We leiden voor jou via een verzoekschrift of dagvaarding de echtscheidingsprocedure in.

In deze procedure kunnen eveneens door jou gewenste vorderingen gesteld worden, bijvoorbeeld met betrekking tot de gezinswoning, onderhoudsgeld of de kinderen.

Wij staan je graag bij en adviseren u steeds eerlijk.

Hebt u geen andere keuze dan een scheiding aan te vragen? Bij Dries Advocaten vindt u alvast de nodige juridische steun.

 

Kantoor Olen:

Kantoor Deurne:

Plan nu je eerste afspraak in
(30 euro / 30min).

Na de echtscheiding

Na de echtscheiding moet in de meeste gevallen het gemeenschappelijk vermogen vereffend en verdeeld worden. De procedure vereffening en verdeling vindt plaats bij de notaris maar van Dries Advocaten krijg je de nodige juridische bijstand tijdens deze procedure. Ook helpen we jou graag verder wanneer de afspraken rond de scheidingsregeling niet worden nageleefd.

Verdeling gemeenschappelijk vermogen

De rechtbank stelt een notaris aan voor de procedure van de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen. Dries Advocaten verdedigt tijdens deze procedure graag jouw belangen. Zo streven we naar een persoonlijke aanpak en duidelijkheid. Eventuele ongemakken proberen we steeds tot een minimum te herleiden.

Niet-naleving scheidingsregeling

Ook al is de verstandhouding tussen de partners tijdens de echtscheiding goed, dan nog kunnen er nadien problemen optreden. Zo kan een van de partijen bijvoorbeeld de gemaakte afspraken niet nakomen. Dries Advocaten staat je uiteraard ook in dat geval graag bij met juridisch advies.

Onderhoudsbijdrage of alimentatie

Meestal treden er problemen op wanneer een van de partners de onderhoudsbijdrage weigert te betalen of niet meer kan betalen. Ook is het mogelijk dat je ex-partner niet wil dat jij je kind ten laste krijgt. Er kunnen eveneens discussies zijn over het budget voor kledij of de studies.

Sinds 2014 heeft de Familierechtbank blijvende saisine. Dit betekent dat het dossier bij de Familierechtbank op de rol blijft staan en dat bij gewijzigde omstandigheden (buiten de wil om) de zaak opnieuw opgeroepen kan worden via een eenvoudig schrijven gericht aan de griffie van de Familierechtbank. Dries Advocaten kan hiervoor het nodige doen.

Er kan ook een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding gevorderd worden. Dit is een procedure die pas gestart kan worden nadat de echtscheiding definitief is geworden. Men dient aan een aantal voorwaarden te voldoen vooraleer men recht heeft op een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding.

Dries Advocaten staat zowel de onderhoudsgerechtigde als de onderhoudsplichtige bij en kijkt voor uw dossier na of een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding haalbaar is dan wel verschuldigd is.

Verblijfsregeling

Het is niet uitzonderlijk dat een van de partijen de verblijfsregeling niet naleeft. Verder wil je ex-partner misschien de regeling aanpassen na bijvoorbeeld een verhuis of een nieuwe relatie. Of hij of zij belemmert jou om de kinderen te zien.

Ook hier kan er toepassing gemaakt worden van de blijvende saisine.

 Dagvaarding en uitvoering.

Wordt een vonnis niet nageleefd? Dan kan er steeds gedagvaard worden tot het bekomen van een dwangsom.

Wordt een onderhoudsgeld niet betaald? Dan kan er steeds tot betekening en uitvoering van het vonnis worden overgegaan. Dries Advocaten weegt samen met u de kosten en baten af en geeft u een eerlijk advies over de haalbaarheid.

Heeft u meer vragen, twijfel niet ons te contacteren.

Kantoor Olen:

Kantoor Deurne:

Plan nu je eerste afspraak in
(30 euro / 30min).

Wettelijk samenwonen

De laatste decennia kiezen mensen steeds vaker voor het stelsel van wettelijk samenwonen. Dries Advocaten helpt jou graag met de opmaak van het samenlevingscontract. Of de beëindiging van de samenlevingsovereenkomst. Op deze pagina vind je alvast meer informatie.

Wat houdt wettelijk samenwonen precies in?

Om wettelijk samenwonend te zijn dienen de partners een verklaring van wettelijk samenwonen af te leggen bij de gemeente van hun woonplaats.

Men kan dan ook een samenlevingscontract aangaan. Door deze wettelijke overeenkomst ontstaan er rechten en plichten voor de samenwoners.

Zo is de gezinswoning en de huisraad beschermd. Ook moeten de partners – evenredig met hun inkomen – samen de kosten van het samenwonen dragen. In bepaalde schulden bestaat er bovendien hoofdelijke verbintenis tussen samenwonenden.

Wat zijn de voorwaarden voor het wettelijk samenwonen?

De samenwoners moeten beiden juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten. Ze mogen ook niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met een andere persoon. Verder hoef je geen amoureuze of seksuele relatie te hebben om wettelijk samen te wonen. Zelfs familieleden komen in aanmerking.

Opstellen samenlevingscontract

Dries Advocaten stelt voor jou graag een samenlevingsovereenkomst op. Hierin regelen we de gevolgen van het wettelijk samenwonen voor het bezit en de organisatie van het eventuele gezin. Enkele voorbeelden zijn:

 • Persoonlijke en gemeenschappelijke bezittingen
 • De verdeling van de kosten voor de opvoeding van de kinderen
 • De verdeling van de kosten voor alles wat het samenwonen betreft
 • De regeling voor een eventuele beëindiging van het samenlevingscontract

Beëindigen wettelijke samenwoning

Een wettelijke samenwoning beëindigen kan vrijwillig door een gezamenlijke of een eenzijdige verklaring af te leveren op de burgerlijke stand van je gemeente. Wij staan je gedurende dit proces graag bij met juridisch advies.

Bij het beëindigen van de wettelijke samenwoonst en bij gebreke aan een onderlinge regeling kunnen de partijen zich tot de bevoegde familierechtbank wenden om voorlopige maatregelen te bekomen. De familierechtbank kan een voorlopige regeling opleggen omtrent de punten waarover geen akkoord is.

In het verleden konden deze maatregelen door de Familierechtbank slechts opgelged worden voor een duurtijd van maximaal 1 jaar. Het Grondwettelijk Hof besliste echter dat de beperking van de duurtijd een schending van de Grondwet uitmaakt zodat er ook maatregelen voor een langere periode dan één jaar kunnen worden opgegeld. De Familierechter oordeelt over de duur van deze maatregelen rekening houdend met de omstandigheden en de aard van de maatregelen.

Kantoor Olen:

Kantoor Deurne:

Plan nu je eerste afspraak in
(30 euro / 30min).

Afstamming

Overweeg je een adoptie? Of de erkenning van je kin? Vragen over afstamming? Dan verlenen we jou bij Dries Advocaten alvast de nodige juridische steun. Ook bij de betwisting van het vaderschap staan we je graag met raad en daad bij.

Adoptie

Wat is adoptie?

Bij een adoptie neem je iemand wettig aan als je kind. Zo ontstaat er een juridische band die – naargelang het soort adoptie – gelijkaardig is aan een gewone afstammingsband.

Volle of gewone adoptie?

Het geadopteerde kind staat bij een volle adoptie volledig gelijk aan een biologisch kind. Het heeft dus dezelfde rechten en plichten, net alsof het kind geboren was uit de adoptieouders of adoptanten.

De oorspronkelijke familiebanden van het geadopteerde kind zijn bijgevolg volledig verbroken. Je kan alleen een minderjarig kind adopteren. Een volle adoptie is bovendien onomkeerbaar.

Ook bij de gewone adoptie krijgt het adoptiekind dezelfde rechten en plichten als een biologisch kind. Alleen is de band met de overige familieleden beperkt tot de eerste graad. De ouders van de adoptanten zijn dus geen grootouders van het adoptiekind.

Daardoor heeft het adoptiekind geen enkel recht op nalatenschap van de overige familieleden van de adoptieouders. Het kind behoudt deze rechten namelijk bij de oorspronkelijke, biologische familie.

Procedure

Eerst hoor je een attest van voorbereiding te bekomen bij Steunpunt Adoptie. Tijdens deze opleiding krijg je meer informatie over onder meer de pedagogische en psychologische aspecten van de opvoeding, de procedure en de juridische gevolgen.

Wanneer je het voorbereidingsattest hebt behaald, handelt Dries Advocaten de verdere juridische procedure af. Zo dienen we een verzoekschrift in bij de bevoegde rechtbank.

Ook bij buitenlandse of interlandelijke adoptie kan je rekenen op de steun van Dries Advocaten.

Erkenning

Ben je niet gehuwd met de moeder en wil je jouw kind wettelijk erkennen? Dan heb je toestemming van de biologische moeder nodig. Als je die toestemming niet krijgt, kunnen we voor jou een vordering instellen tot erkenning van het kind. 

Betwisting vaderschap

Is je vaderschap vastgesteld door het wettelijk vermoeden of door erkenning? Dan kan zij het voorwerp uitmaken van een betwisting. Het vermoeden van vaderschap kan betwist worden voor de familierechtbank door:

 • de moeder,
 • het kind,
 • de man ten aanzien van wie de afstamming vaststaat,
 • de man die het vaderschap van het kind opeist
 • en de vrouw die het meemoederschap van het kind opeist.

Er dient rekening te worden gehouden met strikte termijnen waarbinnen de vordering gesteld moet worden. Tijdig juridische hulp zoeken is zeker niet overbodig.

In welke rol jij je ook bevindt, bij Dries Advocaten vind je de juiste hulp.

Wij staan je graag bij. Wanneer u bij een adoptie, erkenning of betwisting van vaderschap nood hebt aan juridische bijstand, kan u rekenen op Dries Advocaten.

Kantoor Olen:

Kantoor Deurne:

Plan nu je eerste afspraak in
(30 euro / 30min).

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Olen

Lammerdries-Oost 30a
2250 Olen
info@driesadvocaten.be
+32 479 87 09 22
BE 0698.667.640

Dries Advocaten - Advocatenkantoor Antwerpen

Schotensesteenweg 399
2100 Antwerpen
info@driesadvocaten.be
 0479 87 09 22
BE 0698.667.640

Een Advocaat nodig?