FAQ items aan het laden...

Erelonen en Kosten.
Dries Advocaten wenst duidelijkheid te scheppen omtrent de kosten zodat de cliënt weet waar hij zich aan kan verwachten.
Bij Dries Advocaten komt U nooit voor verrassingen te staan.

De eerste consultatie van 30 minuten is gratis.
Overeenkomstig de richtlijnen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Orde van Advocaten van de balie Provincie Antwerpen worden de kosten en erelonen als volgt begroot:

 • Uurtarief  juridische prestaties: 120,00 EUR

 • Uurtarief dringende juridische prestaties: 150,00 EUR

 • Kost opening dossier: 35,00 EUR

 • Kost brief: 10,00 EUR per pagina

 • Kost fax, e-mail: 5,00 EUR per pagina

 • Kost kopie, scan: 0,35 EUR per pagina

 • Kost per kilometer: 0,50 EUR/km

Law 6

Gerechtskosten:

De gerechtskosten (rolrechten) en de andere uitgaven (o.a. gerechtsdeurwaarderskosten, vertalingskosten edm.) die de advocaat heeft moeten voorschieten worden gedetailleerd in de staat van kosten en erelonen vermeld. Deze kosten en uitgaven worden doorgerekend.

Het kan ook dat U niet hoeft te betalen!

Indien U over een rechtsbijstandsverzekering voor juridische tussenkomst beschikt, dekt deze verzekering de kosten en erelonen van de door u vrij gekozen advocaat.

Indien U een procedure wint, heeft U recht op een rechtsplegingsvergoeding. Dit is de vergoeding die de verliezende partij aan de winnende partij moet betalen. Deze vergoeding kan aangewend worden om de staat van kosten en erelonen te betalen.

Indien U in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand (pro-deo). Dries Advocaten kijkt na of U hiervoor in aanmerking komt en doet de aanvraag.

Betalingsvoorwaarden.

I. Provisies.
De advocaat dient bij de opening en tijdens de behandeling van het dossier provisies te vragen. Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan de advocaat dient te betalen voorafgaand aan de staat van kosten en erelonen. Deze voorschotten worden in mindering gebracht in de eindstaat van kosten en erelonen.

II.Betalingstermijn.
De staat van kosten en erelonen is betaalbaar uiterlijk 15 dagen na datum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de provisiestaat en/of eindstaat dient hij deze binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan gegrond protest is de cliënt op het openstaande saldo intrest verschuldigd en zulks aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van de schriftelijke aanmaning. In dit geval is tevens een forfaitair schadebeding van 10 % verschuldigd op het achterstallige bedrag met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

In geval van wanbetaling heeft de advocaat steeds het recht om de dienstverlening te schorsen, dit op risico van de cliënt.  De advocaat stelt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van zijn cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen.

III.Beëindiging mandaat.
De cliënt kan op elk ogenblik het mandaat beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt alsdan zijn eindstaat van kosten en erelonen over aan de cliënt. De advocaat kan ten alle tijden een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.

IV. Toepasselijk Recht.
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij ontstentenis van minnelijke regeling zijn de Rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Maak hier uw afspraak

  CONTACT

  Tel: 0479  87  09  22
  Email: info@driesadvocaten.be
  ————————
  Biezenstraat 8

  2250 Olen
  ————————
  Kopstraat 52
  2900 Schoten