fbpx
Wettelijke bepalingen2018-02-08T23:52:24+00:00

Inhoud van de website

De gegevens op deze website dienen louter informatieve doeleinden.  Het consulteren van de website www.driesadvocaten.be doet dan ook geen relatie advocaat-cliënt ontstaan, noch is de verstrekte informatie als een juridisch advies te beschouwen.

Hoewel gestreefd wordt naar geactualiseerde en correcte informatie en deze website regelmatig wordt bijgewerkt, draagt het Advocatenkantoor geen aansprakelijkheid voor de via deze website verstrekte gegevens, noch voor de inhoud of het bestaan van andere websites waarmee deze website verbindingen (hyperlinks) legt.

Intellectuele eigendomsrechten

Dries Advocaten behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en de vorm van deze website.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of elke andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze website, onder om het even welke vorm en met om het even welk middel, is volstrekt verboden.  Dit behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Dries Advocaten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dries Advocaten beheert deze website vanuit België. De inhoud van deze website valt onder toepassing van de Belgische wetgeving en zijn de resp. materieelrechtelijk bevoegde Rechtbank van Eerste aanleg te Antwerpen, Turnhout,  Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout of het Vredegerecht van Herentals bevoegd.

Beroepsaansprakelijkheid

De leden van Dries Advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Balie van Turnhout bij n.v. AMLIN CORPORATE INSURANCE (met vestiging in België te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9) via Vanbreda Risk & Benefits.  De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.