fbpx
Algemene betalingsvoorwaarden2018-02-22T21:05:17+00:00

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s onmiddellijk betaalbaar bij ontvangst.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze – op straffe van onontvankelijkheid – binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.  Bij gebreke hieraan, wordt het gevraagde voorschot of de eindstaat geacht te zijn aanvaard.

Ingeval van wanbetaling wordt vanaf de vervaldag per begonnen maand een intrest aangerekend, waarvan de voet per analogie wordt bepaald op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.  In dit geval is tevens een forfaitair schadebeding van 10 % verschuldigd op het achterstallige bedrag met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

In geval van wanbetaling heeft de advocaat steeds het recht om de dienstverlening te schorsen, dit op risico van de cliënt.  De advocaat stelt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.